Miasto Łódź – Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej realizuje projekt: "Otwarci na zmiany - Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej" dofinansowany z funduszy PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna".

Termin realizacji projektu: 01.11.2023 r. - 30.06.2024 r.

 Celem projektu jest zniwelowanie barier architektonicznych w CAPZ dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z Ustawą o zapewnieniu dostępności z dnia 19.07.2019 r.

Działania realizowane w ramach projektu: Likwidacja bariery architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej poprzez dostosowanie wejścia głównego do budynku na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

W zakres prac wchodzą: remont chodnika od ul. Krzywickiego do wejścia głównego, przygotowanie pomieszczenia do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz wykonanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych blisko wejścia głównego do budynku.

 Dofinansowanie projektu z PEFRON:123 012,32 zł

Wkład własny CAPZ 30 753,08 zł

16.02.2024 rok

W dniu 16.02.2024 r. upłynął termin składania ofert w postępowaniu na Likwidację barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu: „Otwarci na zmiany”. Złożono 4 oferty. Zamawiający po otwarciu ofert przystąpił do oceny złożonych ofert.

 26.02.2024 rok

W dniu 26.02.2024 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Budowlano-Instalacyjny OL-BUD, ul. Batalionów Chłopskich 3/164 z Łodzi. Cena oferty 121 029,28 zł brutto.

 07.03.2024 rok  

W dniu 07.03.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do 14 czerwca 2024 r.

 18.04.2024 rok

Trwają prace budowlane związane z realizacją projektu: „Otwarci na zmiany – Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej”. Prace przebiegają prawidłowo bez zastrzeżeń.

 23.05.2024 rok

W dniu 23.05.2024 r. podpisano protokół odbioru I etapu prac. Prace zostały wykonane należycie zgodnie z zawartą umową nr Capz-DSZ.273.1.2024 z dnia 07.03.2024 r. i zgodnie z prawem budowlanym. W dniu 23.05.2024 r. podpisano z Wykonawcą aneks nr 1 do umowy na prace dodatkowe polegające na wzmocnieniu nowo powstałego chodnika płytami ażurowymi na całej jego długości oraz na wyrównaniu terenu do poziomu nowego chodnika. Wartość aneksu  32 731,37 zł brutto.

 12.06.2024 rok

W dniu 12.06.204 r. podpisano protokół końcowy wykonania prac. Prace zostały odebrane przez Koordynatora ds. Dostępności i przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Prace wykonane należycie zgodnie z aneksem oraz zgodnie z prawem budowlanym.

Działania realizowane w ramach projektu

11.01.2024 r.:

-Zamawiający przygotował dokumenty do wszczęcia postępowania na wykonanie robót budowlanych mających na cel likwidację barier architektonicznych w CAPZ.

Postępowanie zostanie ogłoszone w drugiej połowie stycznia 2024 r.

Zamieszczone plakat w formacie A3 w miejscu realizacji projektu z informacją na temat udzielonego dofinansowania z PFRON.

Zamieszczono informacje dotyczące realizowanego projektu na stronie internetowej Zamawiającego.