Deklaracja dostępności serwisu internetowego Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej

CAPZ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 1.01.2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż CAPZ i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących CAPZ: Pracownik sekretariatu.
 • E-mail: sekretariat@capz.lodz.pl
 • Telefon: 42 208 88 31

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • E-mail: lckm@uml.lodz.pl
 • Telefon: 42 638 44 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym znajduje się CAPZ w Łodzi usytuowany jest przy ulicy Stanisława Małachowskiego 74 naprzeciwko parku 3-go Maja. Dojazd jest możliwy do ulicy Narutowicza tramwajem linii 9,12B,18 i autobusem linii 58A i B, dalej należy przejść ulicą Krzywickiego do skrzyżowania Krzywickiego z Małachowskiego. Wejście furtką jest od strony Małachowskiego. Tablica informująca o instytucji znajduje się przy wejściu głównym od frontu budynku. Po stronie parku naprzeciwko budynku znajduje parking, na którym wyznaczono i oznakowano miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku znajduje się powyżej terenu ulicy i prowadzą do niego schody. W budynku przejścia i wejścia są bezprogowe.
Parking: około 10 m od budynku z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z uprawnieniami do stawania na tzw. kopertach parking z boku budynku. Wejście główne do budynku: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, do budynku prowadzi 10 schodów, z tyłu budynku drugie wejście dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń - brak. Komunikacja pionowa- brak windy, brak możliwości poruszania się między piętrami dla osób o ograniczonej sprawności. Komunikacja pozioma - możliwość wejścia tylko do pomieszczeń znajdujących się na parterze. Brak łazienki dostosowanej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Można wejść z psem przewodnikiem i psem asystujący, zapewniamy wodę. Brak możliwości skorzystania z usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis CAPZ w Łodzi zawiera: