Miejsce pracy: placówki opiekuńczo-wychowawcze w Łodzi

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe:

  a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub

  b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:

  a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

  b) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

  c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  d) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

Obowiązki :

 1. Sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków przebywających w placówce.
 2. Kierowanie procesem wychowawczym dziecka.
 3. Opracowywanie i realizacja Planu Pomocy Dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pozostałej dokumentacji w sprawie dziecka, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
 4. Współpraca z rodziną dziecka, ze szkołami, sądami i pozostałymi instytucjami działającymi 
  w zakresie pomocy społecznej, na rzecz powrotu dziecka do rodziny lub pozyskania dla dziecka rodzinnego środowiska zastępczego

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 2. Szkolenia podnoszące kompetencje.
 3. Komunikatywność, samodzielność, odporność na stres, łatwość nawiązywania kontaktów.
 4. Szybkość w działaniu i podejmowaniu decyzji.
 5. Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 1. Pracę w doświadczonym, dynamicznym zespole.
 2. Zdobywanie doświadczenia.
 3. Stabilne warunki zatrudnienia - pensja do 28 każdego miesiąca, korzystanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13 pensja”.
 4. Szkolenia oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 5. Możliwość awansu zawodowego.