Projekt „Rodzina jest dla dzieci”

Rodzina jest dla dzieci

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi realizuje projekt pn. „Rodzina jest dla dzieci” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt kierowany jest do 135 rodzin biologicznych oraz 60 rodzin zastępczych przeżywających trudności wychowawcze. Celem projektu jest wzmocnienie funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodziców biologicznych przeżywających trudność w tym obszarze, oraz rodzin zastępczych,
w których zdiagnozowano trudności wymagające specjalistycznej pomocy. Działania realizowane
w projekcie zapobiegną marginalizacji i wykluczeniu tych rodzin z życia społecznego, nakierowane  będą na powrót powrót dzieci do rodzin biologicznych. W ramach zadania udzielane będzie kompleksowe wsparcie w formie psychoterapii oraz specjalistycznego grupowego i indywidualnego poradnictwa.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2022 r. - 30 czerwca 2023 r.

 

Całkowita wartość projektu: 2 345 918,35 zł

Kwota dofinansowania: 1 994 078,35 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020

Oś IX: Włączenie społeczne

Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne

 

Wsparcie w ramach projektu „Rodzina jest dla dzieci”:

- rozwój usług asystenta rodziny,

- rozwój usług specjalistycznej kadry,

- rozwój usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

 

Działania realizowane w projekcie zapobiegną marginalizacji i wykluczeniu rodzin z życia społecznego, rodziny będą efektywniej wypełniać swoje funkcje.

REKRUTACJA: Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu. Rodziny, które są zainteresowane udziałem w projekcie mogą się zgłaszać do Asystenta rodziny lub do Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.